uživatel heslo
nový uživatel
zapomenuté heslo
0 položek
kategorie
previews
Sport
   Aerobic
   Atletika
   Basketbal
   Biatlon
   Lezení
   Cyklistika
   Krasobruslení
   Florbal
   Gymnastika
   Hokej
   In-line rychlobruslení
   Bojové sporty
   Běhy mimo dráhu
   Skoky na lyžích
   Lyžování
   Fotbal
   Softball
   Rychlobruslení
   Plavání
   Synchro. plavání
   Triatlon
   Volejbal
   Vodní lyžování
   Kanoistika
   Zápas
   In-line slalom
   Ostatní
Studio

Líbí se ti moje stánky a chceš mne podpořit? Pak mi můžeš poslat finanční dar:  My facebook page
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY


I. Obecná ustanovení


1.1. Tyto všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti nebo na základě užívání internetového portálu ehm.cz/www.ehm.cz (dále jen "Portál").

1.2. Smluvními stranami se rozumí provozovatel Portálu

Pavel Ryčl
Metodějova 1466/7
149 00 Praha 4
IČ 67934081

(dále jen "Provozovatel")

a

jakákoliv osoba užívající služeb portálu, dále jen "Uživatel".


II. Předmět poskytovaných služeb


2.1. Předmětem poskytovaných služeb se rozumí veškeré textové a datové součásti portálu - články, fotografie, videa, atd., které jsou chráněná autorským zákonem (dále jen "Dílo").

2.2. Uživatel smí užívat Dílo v souladu se zákonem pouze pro osobní potřebu. Není tedy oprávněn Dílo jakkoliv dále šířit, zveřejňovat či užívat ke komerčním účelům. To neplatí, je-li Uživateli udělena Provozovatelem licence, umožňující užití Díla nad rámec těchto smluvních podmínek.

2.3. Provozovatel provozuje na Portálu internetový obchod, v rámci něhož Uživatel může zakoupit licenci k užití Díla. V případě zakoupení licence obdrží Uživatel Dílo v předem zvoleném rozsahu a kvalitě.

2.4. Poskytované licence

(a) LIC-A : Uživatel smí užívat Dílo v souladu se zákonem pouze pro osobní potřebu. Není tedy oprávněn Dílo jakkoliv dále šířit, zveřejňovat či užívat ke komerčním účelům.

(b) LIC-B : Nevýhradní licence, umožňují Uživateli jedinou publikaci v novinách, časopisu, na Internetu či v jiném veřejně dostupném médiu. Toto médium musí být ze zákonného hlediska dostupné pro čtenáře či diváky libovolného věku.

2.5. Pokud není uvedeno jinak, veškeré užití spadá pod licenci LIC-A.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


3.1. Pro objednání zboží vyplní Uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní Portálu Prodávajícího.

3.2. Veškeré objednávky podané Uživatelem prostřednictvím Portálu jsou závazné. Podáním objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

3.3. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Uživatelem a přijetím objednávky Provozovatelem. Přijetí objednávky Provozovatel potvrdí Uživateli do dvaceti čtyř (24) hodin e-mailem na Uživatelem uvedenou e-mailovou adresu.

3.4. Užívání licence je započaté okamžikem uhrazení kupní ceny a převzetí souvisejícího Díla Uživatelem od Provozovatele.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Provozovateli.

3.6. Vyplněním závazné objednávky v rámci Portálu dává Uživatel Provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Uživateli a o jeho nákupech ve smyslu článku VII. Ochrana osobních údajů.


IV. Dodací podmínky


4.1. Objednané zboží, tedy licence, nemá hmotnou podobu a je tvořena elektronickým záznamem v databázi Provozovatele. Jako doklad o nabytí slouží daňový doklad, vystavený a zaslaný Uživateli po zaplacení objednávky.

4.2. Nedílnou součástí licence je Dílo v předem sjednaném rozsahu a kvalitě, které je nejpozději do 24 hodin po zaplacení licence poskytnuto Uživateli ke stažení formou datového souboru, umístěného na Portále. Stažením tohoto datového souboru Uživatelem dochází k převzetí licence a Díla a započíná užívání licence.

4.3. Pokud si uživatel dle zákonného nároku přeje odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, může tak učinit pouze do doby započetí užívání licence dle bodu 4.2., maximálně však do 14 dnů od zaplacení objednávky.

4.4. Provozovatel neodpovídá za prodlení s dodáním objednaného zboží způsobeným technickými potížemi za hranicí síťové přípojky serveru Provozovatele.

4.5. V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


V. Kupní cena a platební podmínky


5.1. Ceny nabízeného zboží uvedené na Portálu Provozovatele jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). Provozovatel však není plátcem DPH, proto jsou uváděné ceny pro Uživatele konečné.

5.2. Kupní cenu hradí Uživatel Provozovateli některým z následujících způsobů:

a) bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal

5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit kupní cenu a to i po uzavření kupní smlouvy. Pokud takto Provozovatel kupní cenu navýší o více než 100 Kč, vzniká tím Uživateli právo odstoupit od kupní smlouvy.


VI. Odstoupení od kupní smlouvy


6.1. Odesláním internetové objednávky Uživatelem - spotřebitelem (dále jen "Spotřebitel") dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se Spotřebitel tohoto práva využít, musí odstoupení od smlouvy spolu se zakoupeným zbožím doručit na vlastní náklady Provozovateli nejpozději do 14. dne od převzetí věci. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak bezpochybně prokázán.

6.2. Zboží je Spotřebitel povinen vrátit úplné, nepoužité, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6.3. Pokud již však uživatel provedl úkon stažení Díla dle bodu 4.2., pak došlo k čerpání užití zboží (licence) a tuto nelze považovat za nepoužitou dle bodu 6.2.

6.4. V případě splnění podmínek dle bodů 6.1., 6.2. a 6.3. budou peníze za vrácené zboží zaslány do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy na PayPal účet, ze kterého byla původní platba provedena.


VII. Ochrana osobních údajů


7.1. Veškeré osobní údaje poskytnuté Uživatelem při užívání Portálu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává Uživatel souhlas Provozovateli se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely vyřízení objednávek a související komunikace s Uživatelem, ale též i po úspěšném vyřízení objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.2. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatelů žádné další osobě, s výjimkou případů a osob, které ukládá zákon.


VIII. Závěrečná ustanovení


8.1. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na Portálu Provozovatele v okamžiku jeho užití Uživatelem.

8.2. Využíváním Portálu Uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení smluvních podmínek ve znění platném v okamžik jeho užití. Pokud se Uživatel se smluvními podmínkami nesouhlasí, musí se zcela zdržet užívání Portálu.

8.3. V případě změny smluvních podmínek budou původní k dispozici k nahlédnutí na Portálu Provozovatele.

8.4. Tyto smluvní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Tyto smluvní podmínky jsou zobrazeny na Portálu Provozovatele na internetové adrese ehm.cz/www.ehm.cz.

8.5. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou Podnikatel, řídí se vztahy neupravené smluvními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

8.6. Je-li některé ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.7. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky jednostranně změnit, přičemž text úplného znění platných smluvních podmínek je Provozovatel povinen zveřejnit na Portálu.

8.8. Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či užíváním Portálu se řídí právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy. Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se takový vztah řídí právním řádem České republiky.

8.9. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné dnem 28.11.2012.
úvod | FAQ | smluvní podmínky | kontakt powered by Fotopix 3